مفهوم واقعی ارزشیابی مستمر ( ارزشیابی تکوینی ) 

 

مفهوم واقعی ارزشیابی مستمر ( ارزشیابی تکوینی )

 از ارزشیابی مستمر  به عنوان ارز شیابی پویا وسازنده یاد می شود به شرط آن که این ارز شیابی را به مفهوم واقعی آن  به کار بریم.نکته ی مهمی که باید در این رابطه اشاره نمود این مطلب است که معنی کلمه (مستمر) به مفهوم امتحان مکرر از دانش آموزان گرفتن و آنان را در وادی پر از تنش واضطراب ناشی از این آزمونهای پی درپی رها کردن نیست چرا که این روش با چیدمان هدفی ارزشیابی مستمر بسیار فاصله دارد.دراین مقوله برآنیم تا همکاران محترم را با مفهوم واقعی ارزشیابی مستمر آشنا سازیم

تعاریف ارزشیابی مستمر

*ارزشیابی مستمر به معنای اجرای مستمر ارزشیابی تکوینی با توجه به شاخص های آن در کلاس درس است.

آنچه عمدتا به منظور کمک به اصلاح موضوع مورد ارزشیابی یعنی برنامه یا روش آموزشی مورد استفاده قرارمی گیرد ارزشیابی تکوینی (مستمر) نام دارد.

*نوعی ارز شیابی که در پایان هر بخش از مطالب تدریس شده در طول سال تحصیلی ودر فعالیت مکرر به صورت روزانه -هفتگی ویا ماهانه انجام می شود ارزشیابی مستمر نامیده می شود.

اهداف ارزشیابی مستمر

بدیهی است هر نوع از ارزشیابی اهدافی را در نظر دارد که اجرای صحیح آن در نهایت اهداف را محقق   می سازد.ارزشیابی مستمر نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.به اهداف ارزشیابی مستمر در ذیل توجه نمایید:

خصوصیات ارزشیابی مستمر

پویایی وگستردگی آن

داشتن انتظاری فراتر از آزمونهای سنتی برای معلم

ارائه ی تصویر کلی از تمامیت شخصیت دانش آموز

استفاده از ارزشیابی مستمر ونتایج حاصل از آن در جهت رشد وارتقای فراگیر

داشتن توقع ار دانش آموز در حد توان ورشد وبالندگی او

دادن اطلاعات مستند ومعتبر به معلم برای طراحی مرحله ی بعدی تدریس خود

در هم تنیدگی با فرایند آموزش به صورت جاری

 

     نتایج ارزشیابی مستمر برای دانش آموز ومعلم

 - ایجاد باز خورد برای معلم ودانش آموز که در سایه ی آن مشاهده کنند هدفهای آموزشی تا چه اندازه تحقق    یافته اند؟

- تصمیم گیری معلم با استفاده از این بازخورد در مورد انطباق برنامه وروشهای آموزشی با سطح یادگیری ونیازهای دانش آموزان

- ایجاد فرصت برای دانش آموزان در جهت توجه نسبت به آنچه یاد می گیرند وپرورش مهارتها وتوانایی های فکری خود

- ایجاد امکان بیشتر برای دانش آموزان در جهت کسب آگاهی از نقاط قوت وضعف خود برای رسیدن به اهداف آموزشی ورفع نارسایی هاو پرورش وتقویت جنبه های مثبت توانایی های خود

الف- بایدها ونبایدهای ارزشیابی مستمر

*ارزشیابی مستمر باید متناسب با اهداف آموزشی باشد.

*وسیله ی سنجش در ارزشیابی مستمر نباید به پرسشهای کتبی وشفاهی محدود شود.

*ارزشیابی مستمر نباید در قالب آزمونهای کتبی هماهنگ ودر سطح منطقه انجام گیرد.

*ارزشیابی مستمر باید توام با افزایش اعتماد به نفس وتکریم شخصیت والای انسانی دانش آموزان باشد.

*ارزشیابی مستمر نباید تحت تاثیر نیازهای کاذب محیط قرار گیرد.

*ارزشیابی مستمر باید متناسب و هماهنگ با محتوی کتب درسی باشد.

*ارزشیابی مستمر باید همواره پیشرفتهای فراگیر را  بر جسته تر نشان دهد

ب- نکات خاص در ارزشیابی مستمر

    **به طور منظم دانش آموزان را در فعالیتهای گوناگون در نظر بگیرد.

    ** علایق دانش آموزان را شناسایی نماید.

    **اطلاعات کافی برای ارزیابی معتبر دانش آموزان را جمع آوری نماید. 

اصول حاکم بر ارزشیابی تکوینی(مستمر)           از دیدگاه بلک وویلیامز

-          ارزشیابی مستمر بخشی از فرایند یادگیری است.

-          شیوه ی یادگیری دانش آموزباید کانون توجه فرایند سنجش وارزشیابی قرار گیرد.

-          ارزشیابی مستمر در مرکز فعالیتهای کلاسی قرار گیرد.

-          ارزشیابی مستمر باید سازنده وحساس باشد.

-          ارزشیابی مستمر باید رغبت یادگیری را در دانش آموزان افزایش دهد.

-          دانش آموز باید توصیه های سازنده برای پیشرفت دریافت کند.

-          ارزشیابی مستمر باید برکلیه جهات موفقیت دانش اموز اشراف داشته باشد.

 

                             

  

نوشته شده توسط عظیمه کریمیان | لینک ثابت |