نمون برگ طراحی تکلیف عملکردي پایه اول فارسی شناسایی نشانه ي اٌ از او 

 

نمون برگ طراحی تکلیف عملکردي پایه اول

نام و نام خانوادگی :...............................

هدف کلی : شناسایی نشانه ي اٌ از او

 وسایل مورد نیاز : مداد قرمز ، مداد سیاه ، پاکن

شرح فعالیت : جمله هاي زیر را بخوان . اکنون در جمله هاي زیر کلمه هایی که نشانه ي ( اُ ُ) دارند را در جدول به رنگ قرمز و کلمه هایی که نشانه و صداي ( او و)  دارند را به رنگ سیاه بنویس .

 

       او  و

          اُ ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراد در روستاي نور آباد مدیر است .  

این سس تند ، شور بود .

نوشین از تنور دور است .

مردم با تور در دریا بودند .

منیر اُستاد است .

مادر سبزي را آسوده شست .

باد دوده را برد.

او سرسره بازي را دوست دارد .

 

 

ارزشیابی تکلیف عملکردي با استفاده از مقیاس نگاره اي

 

کیفیت کاردانش آموز در انجام تکلیف با علامت × مشخص می شود.

کار خیلی خوب است اما در مواردی نیاز به اصلاح دارد.

کار قابل قبول است اما اصلاحات زیادی نیاز دارد.

کار ضعیف است وغلط های زیادی دارد.

 

 

 

نوشته شده توسط عظیمه کریمیان | لینک ثابت |